اطلاعیه مهم


دریافت شیوه نامه پذیرش خودرو
هفت نکته مهم در هنگام استفاده از سامانه معاینه فنی
الزام برقراری ارتباط درمراحل مختلف تست و بایگانی گزارشات در کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک
آگاهی از حدود مجاز آزمون‌های فنی و استاندارد 9181