(1136) برخط سازی مراکز هیدرو استاتیک

معاینه فنی

مدیران محترم مراکز آزمایشگاهی هیدرواستاتیک
با عنایت به نیاز مبرم در خصوص نظارت بیشتر بر صحت انجام آزمون هیدرواستاتیک ، می‌بایست تمامی تجهیزات (دستگاه های آزمون) جهت ثبت آنلاین نتایج آزمون در سامانه سیمفا برخط سازی شوند. لذا ضرورت دارد مراکز آزمایشگاهی همکار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برابر روش اجرایی پیوست نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند. شایان ذکر است پس از موعد مذکور در صورت عدم برخط سازی هریک از مراکز ، کد کاربری مرکز غیرفعال خواهد شد.

بازدید : 1,079
سیمفا