شرکت های پشتیبان

لیست شرکت های تجهیزکننده

ردیف نام شرکت نام برند شماره تماس
۱ پاریزان صنعت Spx , Beiss barth
۲ رایان موتورز Capelec
۳ پرزان صنعت Actia
۴ توان سازان Maha
۵ گاراژ ابزار Cosber , Space
۶ همکار صنعت Ahs
۷ پیروزان صنعت Vamag
۸ تکنو صنعت SAXON
سیمفا