لیست مراکز متصل به سامانه سیمفا

استان شهر کد مرکز نام مرکز نوع مرکز معاینه فنی نشانی
بنزینی چشمی (CNG) هیدرو استاتیک