آخرین اخطار در خصوص مهلت برخط سازی دستگاه های آزمون هیدرواستاتیک

قابل توجه شرکت های محترم بازرسی مستقر در آزمایشگاه های همکار مدیران محترم آزمایشگاه های هیدرواستاتیک آزمایشگاه های هیدرواستاتیکی که تا کنون موفق به برخط سازی …

تاریخ انتشار: