مدیران محترم مراکز معاینه فنی

مدیران مراکز معاینه فنی قابل توجه تمام مدیران محترم مراکز معاینه فنی ایران معاینه فنی سیمفا تمامی خودروهای دوگانه سوز دارای حداقل یک مخزن می باشند. خودرو یا در …

تاریخ انتشار:

اطلاع رسانی مراکز معاینه فنی

مدیران محترم مراکز معاینه فنی شهرهایی که بیش از یک مرکز آزمون هیدرواستاتیک در آن شهر فعالیت می نمایند، موظف هستند نسبت به تهیه آدرس …

تاریخ انتشار:

سیمفا