اطلاعیه آزمایشگاه‌ها Archives | Page 2 of 5 | سیمفا

غیرفعالسازی مراکز متخلف

به استناد جدول 13 (تخلفات) پیوست 1 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو، اطلاعات اخذ شده از …

تاریخ انتشار:

اطلاعیه درخصوص اعلام مکتوب غیرفعال بودن مراکز هیدرواستاتیک

مدیران محترم آزمایشگاه های هیدرواستاتیک مدیران محترم شرکت های بازرسی مستقر در آزمایشگاه های هیدرواستاتیک احتراما به اطلاع می رساند، درصورتی که به هر دلیل، از قبیل …

تاریخ انتشار:

فرآیند درخواست اضافه کردن کاربر

به اطلاع کلیه مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه ها می رساند : فرآیند درخواست اضافه کردن کاربر از طریق سامانه اتوماسیون قابل انجام می باشد، فلذا …

تاریخ انتشار:


سیمفا