بازدید از تمامی مراکز معاینه فنی شهر تبریز | سیمفا

(2238) بازدید از تمامی مراکز معاینه فنی شهر تبریز

معاینه فنی شهر تبریز

ارزیابی از کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کلان‌شهر تبریز توسط کارشناسان اتحادیه انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ کارشناسان اتحادیه با همراهی روسای پلیس راهور منطقه و ستاد معاینه فنی شهرداری‌‌ تبریز و نماینده محیط زیست شهر تبریز طی سه روز از تاریخ هفتم لغایت نهم مرداد ماه سال جاری، تمامی مراکز معاینه فنی کلان‌شهر تبریز را مورد ارزیابی قرار دادند.

روز نخست از مرکز شماره یک تبریز با حضور رییس ستاد معاینه فنی شهرداری تبریز بازدید صورت پذیرفت. کارشناسان در روز دوم مراکز شماره سه ، پنج و شش را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین در روز پایانی، مراکز شماره چهار و هفت شهر تبریز نیز توسط تیم مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

کارشناسان اتحادیه، مراکز معاینه فنی را به رعایت دقیق دستور العمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام  امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری فعالیت مرکز توصیه نمودند و همچنین در بازدید صورت پذیرفته با عنایت به شرایط کنونی مراکز معاینه فنی، مقرر گردید مراکز نسبت به اصلاح موارد و موضوعات مطروحه اقدام نمایند.

بازدید : 933

سیمفا