در خصوص باز و بست مخازن | سیمفا

(1189) در خصوص باز و بست مخازن

معاینه فنی

قابل توجه مدیران محترم مراکز آزمون هیدرواستاتیک سراسر کشور

با عنایت به نامه شماره۲۰۶۷۲ مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ سازمان ملی استاندارد ایران، فعل باز و بست مخازن می باست توسط شرکت های صلاحیت‌دار سازمان ملی استاندارد صورت پذیرد و شرکت های بازرسی دارای گواهینامه تایید صلاحیت مطابق استاندارد ۹۴۲۶ و ۹۷۴۷ مجاز به نظارت بر این فرآیند می باشند.

لذا کلیه آزمایشگاه های همکار در زمینه آزمون هیدرواستاتیک سیلندرهای CNG خودرویی باید از نظارت شرکت بازرسی بر فعل باز و بست سیلندری که به آزمایشگاه ارسال می‌گردد اطمینان حاصل نموده و مستندات آن را بایگانی نماید.

شایسته است کما فی السابق ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه مخازن ارجاعی به آن آزمایشگاه بصورت کتبی و ممهور به مهر نماینده مورد تایید شرکت های بازرسی صورت پذیرد بدیهی است معرفی های صادره می بایستی همواره به عنوان مدارک و مستندات قابل اعتنا در آن آزمایشگاه نگهداری و صیانت گردد.

ضمناُ در صورت عدم توجه به موارد فوق به استناد نامه صدرالاشاره از فعالیت آزمایشگاه های همکار جلوگیری بعمل خواهد آمد.

بازدید : 6,327

سیمفا