بازدید از ۱۴مرکز معاینه فنی در ۹ شهر از استان­های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان | سیمفا

(2255) بازدید از ۱۴مرکز معاینه فنی در ۹ شهر از استان­های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان

ارزیابی از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرهای ارومیه، ایلخچی، اسکو، خسروشهر، زنجان، سلطانیه، هیدج، خرمدره، ابهر در استان­‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان توسط کارشناسان اتحادیه انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ کارشناسان اتحادیه با همراهی نمایندگان ستاد معاینه فنی شهرداری‌‌ و ریاست پلیس راهور منطقه و نماینده محیط زیست شهر طی پنج روز از تاریخ هشتم لغایت دوازدهم دی ماه سال جاری، مراکز معاینه فنی شهرهای ارومیه، ایلخچی، اسکو، خسرو شهر، زنجان، سلطانیه، هیدج، خرمدره، ابهر در مجموع ۱۴ مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.

کارشناسان اتحادیه، اهمیت به رعایت دقیق دستور العمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام  امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری مراکز معاینه فنی را تبیین نمودند و همچنین در بازدید صورت پذیرفته با عنایت به شرایط کنونی مراکز معاینه فنی، مقرر گردید مراکز نسبت به اصلاح موارد و موضوعات مطروحه در خصوص نواقص ساختاری یا تجهیزاتی مرکز معاینه فنی اقدام نمایند.

همچنین با عنایت به بازدید کارشناسان معاینه فنی این اتحادیه از مرکز معاینه فنی شهرداری زنجان که با تصمیم ستاد معاینه فنی شهرداری به دلیل جابه جایی تعطیل شده است، مقرر گردید جابه جایی مراکز با رعایت کامل مفاد جابه‌جایی مراکز، مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی صورت پذیرد.

بازدید : 1,094

سیمفا