پرداخت شارژ | سیمفا

(1997) پرداخت شارژ

معاینه فنی

اطلاعیه مهم

بدین وسیله به آگاهی می رساند به دلیل جابجایی حساب های بانکی اتحادیه، امکان وصول وجوه شارژ پنل مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه ها تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد.

لذا این اتحادیه جهت جلوگیری از رکود فعالیت های مراکز راساَ نسبت به شارژ پنل مراکز اقدام می نماید.

در ضمن مراکز موظف و متعهد خواهند بود پس از رفع موارد ذکر شده وجوه مربوطه را به میزان شارژ صورت گرفته پرداخت نمایند.

بازدید : 11,770

سیمفا