فهرست مراکز معاینه فنی دارای صلاحیت صدور معاینه فنی برتر در کشور (وفق ممیزی سازمان حفاظت محیط زیست) | سیمفا

(2008) فهرست مراکز معاینه فنی دارای صلاحیت صدور معاینه فنی برتر در کشور (وفق ممیزی سازمان حفاظت محیط زیست)

معاینه فنی
نام مرکز معاینه فنینام کلانشهرکد سیمفا
شماره یک(صاحب امتیاز: شهرداری تبریز)تبریز۱۱۰۲
مرکز معاینه فنی شماره سهتبریز۱۱۰۴
مرکز معاینه فنی شماره چهارتبریز۱۱۲۱
جیاصفهان۱۴۰۱
بیهقیتهران۱۷۱۸
آبشناسانتهران۱۷۲۳
خاورانتهران۴۲۳۵
سراجتهران۱۷۱۹
الغدیرتهران۱۷۲۰
شقایقتهران۱۷۲۱
چمران تهران ۱۷۲۴
نیایش تهران ۱۷۲۲
دماوند تهران ۴۲۳۴
بازدید : 2,787

تازه ترین ها


سیمفا