قطع سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی | سیمفا

(2009) قطع سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی

معاینه فنی

بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا از ساعت ۲۰  الی ۲۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ به لحاظ بروز رسانی های زیرساخت فنی در دسترس نمی باشد، لذا مراتب جهت اقدام مقضی اعلام می گردد.

بازدید : 1,938

سیمفا