اطلاع رسانی مراکز معاینه فنی

مدیران محترم مراکز معاینه فنی شهرهایی که بیش از یک مرکز آزمون هیدرواستاتیک در آن شهر فعالیت می نمایند، موظف هستند نسبت به تهیه آدرس …

تاریخ انتشار:

سیمفا